Rozhodnutia Disciplinarnej Komisie

Počnúc dnešným dňom t.j. 7.2.2023 vstupujú do platnosti tieto rozhodnutia : 

DRESY - hráč bez tímového dresu nemôže nastúpiť na ligový zápas, v opačnom prípade bude hráčovi zakázané nastúpiť na zápas, alebo môže dôjsť ku kontumácii zápasu.

ČÍSLA HRÁČOV NA DRESOCH - musia sedieť so zápasovou súpiskou, čísla je potrebné doplniť v profile hráča na stránke, v opačnom prípade bude hráčovi zakázané nastúpiť na zápas. 

FOTKY - žiadame vedúcich mužstiev aby doplnili fotky nových hráčov  


Rozhodnutie DK Hokejovej Ligy Čaňa zo dňa 11.12.2022 

Rozhodnutie Discplinárnej komisie Hokejovej Ligy Čaňa zo dňa 11.12.2022 o podnete mužstva HC KLIVENT Slanec na preskúmanie splnenia podmienok účasti brankára mužstva HC Cassovia KINGS – Rastislava Hancina. DK Hokejovej ligy Čaňa po preskúmaní dostupných údajov z informačného systému SZĽH: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/players/detail/223316/hancin-rastislav dospela k záveru, že brankár mužstva HC Cassovia KINGS Rastislav Hancin nespĺňa podmienku účasti stanovenú v článku III. ods. 2 pís. d) Pravidiel – neuplynulo 5 rokov od jeho posledného štartu v súťaži SZĽH (konkrétne: 1. liga juniorov v sezóne 2020/2021). Vzhľadom na vyššie uvedené, brankár nemôže pôsobiť v Hokejovej Lige Čaňa, vo väzbe na čo sa zápas zo dňa 10.12.2022 medzi mužstvami HC KLIVENT Slanec a HC Cassovia KINGS z dôvodu neoprávneného štartu podľa článku V. odseku 3 kontumuje v neprospech mužstva HC Cassovia KINGS. Zo strany mužstva HC KLIVENT Slanec bola dodržaná 10-minutová lehota na podanie podnetu. 


Rozhodnutie č.1

Dňa 23.10.2022 bol Disciplinárnej komisii Hokejovej Ligy Čaňa (ďalej len „DK“) písomne doručený podnet na prešetrenie neoprávneného štartu hráčov - Michal Baksay a Patrik Sedlák (obaja HC Haniska Flyers) - v zápase medzi HK Trstené pri Hornáde a HC Haniska Flyers odohraného dňa 23.10.2022 o 20.45.

DK rozhodla takto:

I. V prípade hráča Michala Baksaya došlo k neoprávnenému štartu - bola porušená podmienka účasti hráča podľa článku III. odseku 2 pís. a) Pravidiel, nakoľko podľa dostupných údajov z matriky SZĽH vyplýva, že hráč v sezóne 2018/2019 pôsobil v 2. lige seniorov za mužstvo HC Rebellion Gelnica.

II. V prípade hráča Patrika Sedláka nedošlo k neoprávnenému štartu - ide o hráča, ktorý v minulosti pôsobil v LIBA Academy, pričom štart týchto hráčov je podľa článku III. odseku 4 Pravidiel dovolený.

III. Zápas medzi HK Trstené pri Hornáde a HC Haniska Flyers odohraný dňa 23.10.2022 o 20.45 sa kontumuje v neprospech mužstva HC Haniska Flyers vo výsledkovom pomere 0:3 podľa článku V. odseku 2 poslednej vety Pravidiel.

Rozhodnutie č.2 29.11.2022

I. stretnutí mužstiev HK Nižný Klátov a HC Cassovia Kings (odohraného dňa 19.11.2022 o 20:45) bol hráčovi HC Cassovia Kings s číslom 84: Vladimír Štefanič udelený osobný trest do konca stretnutia za nešportové správanie. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedený hráč rozhodcovi adresoval prízemné invektívy relatívne dlhým časovým odstupom od jeho vylúčenia v hre za podrazenie (čím sa vylučuje argument o tom, že hráč vynadal rozhodcovi „v zápale emócii“) Disciplinárna Komisia hráčovi ukladá sankciu vo forme STOP na 2 zápasy.

• Na tomto mieste zároveň pripomíname, že akékoľvek osobné urážky smerované voči rozhodcom sú neakceptovateľné a prípade opakovania takýchto situácii Disciplinárna Komisia zváži ukladanie prísnejších sankcií.

II.
26.11.2022 o 19.30) bol hráčovi HC Cassovia Kings s cíšlom 68: Martin Riečicky udelený väčší trest + osobný trest do konca stretnutia za napadnutie hlavy a krku. Disciplinárna komisia hráčovi ukladá sankciu vo forme STOP na 3 zápasy, pričom určujúcim kritériom pri výmere sankcie je samotný objekt napadnutia (hlava a krk), kde je riziko ohrozenia zdravia súpera oveľa vyššie.


Rozhodnutie DK Hokejovej Ligy Čaňa zo dňa 8.12.2022 o podmienkach štartu hráčov nastupujúcich v univerzitnej lige EUHL

I. DK Hokejovej Ligy Čaňa po zvážení všetkých „pre“ a „proti“ rozhodla, že hráči, ktorí pôsobia v univerzitnej lige EUHL môžu nastupovať v súťažných zápasoch Hokejovej Ligy Čaňa, avšak s tým, že (i) budú mať status Dovoleného PRO hráča (v tejto súvislosti vedúcim mužstiev pripomíname článok V. odsek 4 Pravidiel, podľa ktorého môžu v jednom zápase nastúpiť max. dvaja Dovolení PRO hráči, teda ak máte v mužstve viac ako dvoch Dovolených PRO hráčov, budete sa musieť rozhodnúť ktorých konkrétnych nominujete na ten-ktorý zápas) a (ii) ich hokejová minulosť bude spĺňať podmienky účasti podľa článku III. pravidiel.

DK pri rozhodnutí vychádzala predovšetkým z toho, že táto súťaž je nová a z toho mála zápasov nedokážeme odpozorovať jej úroveň a ani ju prirovnať k žiadnej zo súťaží organizovanej SZĽH. Ak ubehne dostatočný čas a budeme schopní odpozorovať parametre súťaže, tak nevylučujeme, že toto rozhodnutie bude zmenené alebo zrušené.

II. K dnešnému dňu sme vyhodnocovali splnenie podmienok vo vzťahu k dvom hráčom (vychádzajúc zo súpisku tímu University Spartacus: https://universityspartacus.sk/tim/)

• Daniel Peko, HC KLIVENT Slanec: bývalý hráč Liba Academy (spĺňa podmienku v článku III. ods. 4 Pravidiel), zdroj: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/players/813/k-classic-1-liga- dorastu/player/844593/peko-daniel

• Dominik Fedor, HC KLIVENT Slanec: pôsobil iba v žiackych kategóriách a v lige kadetov (spĺňa podmienku v článku III. ods. 2 pís. b), zdroj: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/players/detail/211346/fedor-dominik

• Sebastián Dimun, HK Nižný Klátov: pôsobil iba v žiackych kategóriách (spĺňa podmienku v článku III. ods. 2 pís. b), zdroj: https://www.hockeyslovakia.sk/sk/players/detail/208229/dimun-sebastian

PS: Pri prípadných ďalších hráčoch, pri ktorých evidujete pochybnosti, adresujte podnet Disciplinárnej Komisii.