Terms | My Liga

Zmluvné podmienky

Dátum poslednej úpravy 25. mája 2018.


Vitajte na stránkach spoločnosti A2Works s.r.o.

Ďakujeme vám za používanie našich produktov a služieb („Služby”). Služby poskytuje spoločnosť A2Works s.r.o. („A2WORKS”) so sídlom na adrese 424/8 Topoľová, Košice, 04001, Slovensko. Použitím našich Služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmito zmluvnými podmienkami. Pozorne si ich prosím prečítajte.


Používanie našich Služieb

Pri používaní našich Služieb sa musíte riadiť všetkými pravidlami, ktoré vám budú poskytnuté v súvislosti s používaním Služieb. Naše Služby nesmiete zneužívať. Napríklad nenarúšajte naše Služby ani sa k nim nepokúšajte pristupovať inak, ako cez nami poskytnuté rozhranie alebo podľa nami poskytnutých pokynov. Naše Služby je povolené používať len spôsobom stanoveným právnymi predpismi vrátane príslušných právnych predpisov a smerníc na kontrolu exportu a opätovného exportu. Môžeme vám pozastaviť alebo zastaviť poskytovanie našich Služieb, ak porušíte naše zmluvné podmienky alebo pravidlá, alebo keď budeme prešetrovať podozrenie z nevhodného používania. Používaním našich Služieb nenadobúdate žiadne vlastnícke právo k právam z duševného vlastníctva týkajúce sa Služieb či obsahu, ku ktorému pristupujete. Obsah z našich Služieb nemôžete použiť, pokiaľ nezískate súhlas od jeho vlastníka, alebo keď to inak nedovoľujú právne predpisy. Tieto zmluvné podmienky vám neudeľujú právo používať žiadne značky ani logá použité v našich Službách. Neodstraňujte, nezakrývajte ani neupravujte žiadne právne vyhlásenia zobrazené v našich Službách alebo spoločne s nimi. Naše Služby zobrazujú aj obsah, ktorého vlastníkom nie je spoločnosť A2WORKS. Zodpovednosť za tento obsah nesie osoba, ktorá ho sprístupní. Môžeme príslušný obsah kontrolovať za účelom určenia, či je obsah nezákonný alebo či porušuje naše pravidlá a ak sa budeme odôvodnene domnievať, že určitý obsah porušuje naše pravidlá alebo právne predpisy, môžeme ho odstrániť alebo ho môžeme odmietnuť zobraziť. Nutne to však nemusí znamenať, že obsah skutočne kontrolujeme, preto prosím nepredpokladajte, že tak robíme. V súvislosti s používaním Služieb vám môžeme zasielať oznámenia služieb, správcovské správy a iné informácie. Zasielanie niektorých z týchto typov korešpondencie môžete zrušiť. Niektoré z našich služieb sú dostupné pre mobilné zariadenia. Nepoužívajte tieto služby spôsobom, ktorý by rozptyľoval vašu pozornosť a viedol k nedodržiavaniu dopravných a bezpečnostných predpisov.

Váš účet MyLiga

Na použitie niektorých Služieb budete potrebovať účet MyLiga. MyLiga účet vám môže byť pridelený správcom, napríklad manažérom ligy alebo tímy. Ak používate účet MyLiga, ktorý vám priradil správca, môžu sa na jeho používanie vzťahovať iné alebo doplňujúce podmienky a váš správca môže k vášmu účtu pristupovať alebo ho môže zakázať. Aby sa zaručila bezpečnosť vášho účtu MyLiga, heslo nikomu neprezrádzajte. Za aktivitu prebiehajúcu vo vašom účte MyLiga alebo prostredníctvom neho nesiete plnú zodpovednosť. V aplikáciách tretích strán nepoužívajte rovnaké heslo ako pre účet MyLiga.

Ochrana osobných údajov a autorských práv

V pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti A2WORKS je vysvetlené, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi a ako chránime vaše súkromie, keď používate naše Služby. Použitím našich Služieb vyjadrujete váš súhlas s tým, že spoločnosť A2WORKS môže také údaje využívať v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Reagujeme na oznámenia o údajnom porušení autorských práv a ukončujeme účty používateľov pri opakovanom porušení v súlade s postupom ustanoveným v zákone Spojených štátov amerických – Zákon o autorských právach súvisiacich s informačnými technológiami (U.S. Digital Millennium Copyright Act).

Váš obsah v našich Službách

Niektoré z našich Služieb umožňujú nahrávanie, odosielanie, ukladanie a prijímanie obsahu. Všetky vaše práva z duševného vlastníctva, ktoré v súvislosti s týmto obsahom vlastníte, zostanú nedotknuté. Inými slovami: všetko, čo vám patrí, zostáva vaše. Ak nahráte, odošlete, uložíte alebo prijmete obsah do našich Služieb alebo prostredníctvom našich Služieb, spoločnosti A2WORKS (a osobám, s ktorými spolupracujeme) tým udeľujete celosvetovú licenciu na používanie, hostovanie, uchovávanie, reprodukciu, úpravu, vytváranie odvodených diel (ako sú diela, ktoré vzniknú následkom prekladu, úpravy či iných zmien, ktoré uskutočníme s cieľom dosiahnutia lepšej integrácie vášho obsahu do našich Služieb), sprístupnenie, zverejnenie, verejné vykonávanie, verejné zobrazenie a distribúciu takéhoto obsahu. Práva, ktoré poskytujete na základe tejto licencie sú limitované na účely prevádzkovania, propagovania a vylepšovania našich Služieb a tiež na účely vyvíjania nových Služieb. Táto licencia bude naďalej platiť aj prípade, že prestanete používať naše Služby. Viac informácií o spôsobe, akým spoločnosť A2WORKS používa a uchováva obsah, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov a doplňujúcich zmluvných podmienkach jednotlivých Služieb. Ak poskytujete spätnú väzbu alebo návrhy, môžeme použiť vašu spätnú väzbu alebo návrhy týkajúce sa našich Služieb bez toho, aby nám vznikli akékoľvek záväzky voči vašej osobe.

Úpravy našich Služieb a ukončenie ich poskytovania

Naše Služby neustále meníme a zdokonaľujeme. Môžeme do nich pridať alebo z nich odstrániť niektoré funkcie a vlastnosti. Naše Služby môžete kedykoľvek prestať používať, čo by nás však mrzelo. Považujeme vás za vlastníka vašich údajov a je dôležité, aby ste mali prístup k takýmto údajom. Ak poskytovanie Služby na určitý čas prerušíme, v dostatočnom predstihu (pokiaľ to bude možné) vám zašleme upozornenie a z danej Služby vám umožníme získať príslušné informácie.

Informácie o týchto Zmluvných podmienkach

Môžeme meniť tieto zmluvné podmienky alebo doplňujúce zmluvné podmienky týkajúce sa príslušných Služieb tak, aby napríklad zohľadňovali zmeny právnych predpisov alebo zmeny našich Služieb. Zmluvné podmienky by ste mali pravidelne sledovať. Upozornenie na úpravy týchto podmienok uverejníme na tejto stránke. Upozornenia na úpravy doplňujúcich podmienok uverejníme v príslušnej Službe. Zmeny nebudú mať spätnú účinnosť a nenadobudnú účinnosť skôr ako štrnásť dní odo dňa ich uverejnenia. Avšak zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej Služby alebo zmeny uskutočnené z právnych dôvodov nadobudnú účinnosť okamžite. V prípade, že s upravenými podmienkami vzťahujúcimi sa na danú Službu nesúhlasíte, mali by ste ukončiť používanie danej Služby. Ak dôjde k rozporu medzi týmito podmienkami a doplňujúcimi podmienkami, budú mať v prípade tohto rozporu prednosť doplňujúce podmienky. Tieto zmluvné podmienky upravujú vzťah medzi vami a spoločnosťou A2WORKS. Na základe týchto zmluvných podmienok nevznikajú nijaké práva v prospech tretích osôb. Ak porušíte tieto zmluvné podmienky a my vzápätí nepodnikneme žiadne opatrenia, neznamená to, že sa vzdávame akýchkoľvek práv (napríklad právo podniknúť opatrenia v budúcnosti). Ak sa ukáže, že niektorá zmluvná podmienka nie je vynútiteľná, neovplyvní to žiadne ďalšie zmluvné podmienky.

Informácie o možných spôsoboch kontaktovania spoločnosti Google nájdete na našej kontaktnej stránke.