Pravidlá

Pravidla Hokejového Turnaja obcí reg. Hornád :

- Za obec môže nastúpiť iba hráč s trvalým pobytom, alebo hráč ktorý tam býval aspoň 10 rokov
- Výnimkou je hráč, ktorý nemá trvalý pobyt v obci, ale býva v obci viac ako dva roky

- Na turnaji môžu nastúpiť aj hráči od 15 rokov, ale len so súhlasom zák. zástupcu.
- Mužstvá odovzdajú na začiatku turnaja súpisku, ktorá bude obsahovať počet hráčov s menom, priezviskom, rokom narodenia a číslom hráča.
- Súpisku každého mužstva potvrdí starosta obce a nemožno ju počas celého turnaja meniť ani dopĺňať.
- Nie je možný štart jedn
ého hráča za viac mužstiev počas turnaja, výnimkou je iba brankár!
- V prípade že obec, má väčší počet hráčov môže na turnaj nahlásiť druh
é mužstvo a za podmienok dodržania pravidiel tohto turnaja.

Tresty:
- Hrá sa podľa platných pravidiel Ľadového Hokeja (IIHF 2022-23)
- Tresty za priestupky sa ukladajú v zmysle pravidiel ľadového hokeja
- Je zakázaná „
HRA DO TELA“ (bezkontaktný hokej podľa pravidiel OLD BOYS)
- Zakázan
é uvoľnenie len v týchto prípadoch: 5 min do konca pri gólových rozdieloch 0,1,2-základná časť, 10 min do konca pri gólových rozdieloch 0,1,2,3 – semifinále, finále)

- V prípade previnenia sa proti pravidlám za ktor
é sa ukladá trest OT, VT+OK, TH hráčovi, ktorý fauloval bude uložená STOPKA na nasledujúce zápasy (počet zápasov - podľa miery previnenia), alebo bude hráč vylúčený do konca turnaja ! Po rozhodnutí Disciplinárnej komisie.

Fair Play:
- Pri hromadnej bitke (viac ako dvaja hráči), bude stretnutie predčasne ukončen
é a žiadne mužstvo si nepripíše body ani skóre - podľa rozhodnutia rozhodcu
- Hrub
é verbálne alebo dokonca fyzické napadnutie rozhodcov bude dôvodom k okamžitému ukončeniu stretnutia a vylúčenie previneného mužstva z turnaja. Vylúčenému mužstvo bude skontumovaný zápas v pomere 5 : 0.
- Vyzývame všetky zúčastnen
é mužstvá aby dodržiavali pravidlá Fair Play.
- Na konci turnaja bude odovzdaná
vecná cena najlepšiemu mužstvu za hru Fair Play.

Zodpovednosť:
- Každý
hráč a každé mužstvo hrá na tomto turnaji na vlastné riziko, a plne zodpovedá za svoje vlastné zdravie a vlastné konanie.
- Prípadné „úmyselné aj neúmyselné zákrokyby sa mohli kvalifikovať ako ublíženie na zdraví. Usporiadateľ turnaja ani rozhodcovia nenesú žiadne
právne následky predovšetkým finančn
é, ktoré by mohli vyplynúť z účasti na tomto turnaji.
- Týmto vyzývame všetkých účastníkov turnaja, aby si tieto slová zobrali na vedomie!

Hrací plá
n:
- Zúčastnen
é mužstvá budú rozdelené do základných skupín, kde sa odohrajú zápasy každý s každým.
- semifinalisti z posledného odohraného ročníka budú nasadený v
4 skupinách (A,B,C,D)
- Po skončení základnej časti sa budú hrať
semifinálové zápasy systémom 1.A – 1.C, 1.B – 1.D
- Víťazi semifinálových zápasov odohrajú zápas o 1.miesto, a porazení o 3.miesto.

O poradí v skupinách základnej časti rozhoduje:
1. Poč
et získaných bodov (normálne bodovanie)
2. Vzájomný zá
pas
3. Rozdiel vstrelených a inkasovaný
ch gólov
4. Vyšší počet strelený
ch gólov


Upozornenie:
- V prípade nerozhodn
ého výsledku v skupinách nasledujú samostatné nájazdy podľa pravidiel SZĽH.
- V prípade nerozhodn
ého výsledku v semifinálových a finálových zápasoch sa bude hrať 5 minút čistého času predĺženie 3-ja proti 3-om
„náhla smrť“. Ak sa nerozhodne ani po tom, nasledujú samostatn
é nájazdy podľa pravidiel SZĽH.

Hracia doba:
- Rozcvička na ľ
ade – 2 minúty
- Hrací hrubí č
as – 3 x 15 minút (zastavovanie len pri vylúčení, alebo 5 min do konca pri gólových rozdieloch 0,1,2-základná časť, 10 min do konca pri gólových rozdieloch 0,1,2,3 – semifinále, finále)
- Prestávka – 2 minúty